Wednesday, July 14, 2010

07.14.10: tommy fitting/gladstone hotel, toronto

tommy fitting at gladstone hotel, toronto.